โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร
 
1. นายสมบูรณ์  กุยด้วง   
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
2. นายสุนทร  สายหมอก 
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
3. นายประยูร  ศิริตัน    
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
4. นายสมบูรณ์  กันทะเสนา  
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้
านกลาง
5. นายสุกิจ  จันทร์เขียว  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้
านกลาง


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460