โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

นายสมบูรณ์  กุยด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
 

นายสุนทร  สายหมอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

นายประยูร  ศิริตัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

นายสมบูรณ์  กันทะเสนา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460