โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ.2562

รายงานรับจ่ายเงินและงบทดลองรายเดือน
-ตุลาคม 2561
-พฤศจิกายน 2561
-ธันวาคม 2561
-มกราคม 2562
-กุมภาพันธ์ 2562
-มีนาคม 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
-ไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561
-ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460