โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาต่อเติมเพื่อขยายสะพาน ข้างบ้านวิลาส ไชยหมุด บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง


เรื่อง  ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาต่อเติมเพื่อขยายสะพาน ข้างบ้านวิลาส  ไชยหมุด บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460