โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เปิดรับสมัคร ส.ว. ทั้งประเทศเริ่มแล้ว เปิดรับสมัคร ส.ว. ทั้งประเทศ
เชิญผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขอรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชนแบบ Smart Card ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่ประสงค์จะสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน นี้ เพื่อจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ที่อำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มอาชีพเดียว
(จาก 10 กลุ่มอาชีพ) อำเภอเดียว และวิธีการสมัครเดียว (สมัครอิสระหรือสมัครพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร) เมื่อสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460