โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

พ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562รายงานสรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ธันวาคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (21 มีนาคม 2562)
ประกาศยกเลิกเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 มีนาคม 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 มีนาคม 2562)รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460