โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

้เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการลงหินคลุก บริเวณหน้าป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/ckfinder/userfiles/files/ผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุ (หินคลุก) บริเวณป่าช้าทุ่งเสี้ยว.pdf
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460