โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นอาคาร คสล. ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460