โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:// www.odloc.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460