โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง


- ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (12 พ.ย 2561)

- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมตลิ้งริมถนนเรียบลำน้ำแม่ขาย บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (12 มิ.ย. 2561)

- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมตลิ้งริมถนนเรียบลำน้ำแม่ขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (12 มิ.ย. 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประเภทงานถนน จำนวน 2 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (27 พฤษภาคม 2557)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างประเภทรางระบายน้ำและกำแพงกันดิน  จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (29 พฤษภาคม 2557) 

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประเภทงานอาคาร  จำนวน 3  แห่ง  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (3 มิถุนายน 2557)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อดินลูกรังและหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (28 กรกฎาคม2557)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุง Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านทุ่งเสี้ยว (14 ตุลาคม 2557)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว (6 มกราคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประเภทงานถนน จำนวน 3 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (9 มกราคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบดทับ (13 มกราคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงพีน้อง หมู่ที่ 4 ตำบลมะขุนหวาน (13 กุมภาพันธ์ 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งเสี้ยว-บ้านต้นกอก ตำบลบ้านกลาง (20 กุมภาพันธ์ 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง (17 มีนาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประเภทงานระบบประปา จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (24 มีนาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประเภทรางระบายน้ำและวางท่อ คสล. จำนวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (8 เมษายน 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (20 เมษายน 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคา (3 มิถุนายน 2558)

-ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล จำนวน 12 สาย

-ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน 2 รายการ (10 สิงหาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างเหมาประเภทงานอาคาร จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (18 สิงหาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ จุดติดตั้งบริเวณถนนสาย 108 สี่แยกไฟแดงทางเข้าโรงพยาบาลสันป่าตองฯ (28 สิงหาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะ (2  ตุลาคม  2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แบบกระเบเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  (21 ตุลาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (5 พฤศจิกายน 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) (12 พฤศจิกายน 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้งเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 พฤศจิกายน 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน  (21 ธันวาคม  2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงพี่น้อง  หมู่ที่ 4  ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1  แห่ง  (29 ธันวาคม 2558)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างประประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว (27 มกราคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมุ่บ้านบ้านแบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว แบบปปช. (27 มกราคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST. 210 Ksc. จำนวน 121 คิว  (5 กุมภาพันธ์ 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (9 กุมภาพันธ์ 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง (18 กุมภาพันธ์ 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านม่วงพี่น้อง  หมู่ที่ 4 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 แห่ง (23 กุมภาพันธ์ 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง แบบปปช. (10 มีนาคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง
(10 มีนาคม 2559)


-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงถนน  จำนวน 8 สาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  (23 มีนาคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง  จำนวน 1  แห่ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (11 เมษายน  2559) 

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว  จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (17  มิถุนายน  2559)

- ประกาศเปืดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง (21 มิถุนายน 2559)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  (15  สิงหาคม  2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการผู้สุงอายุ (ต่อจากของเดิม) บ้านต้นกอก  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา (31 สิงหาคม 2559)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะ โดยวิธีตกลงราคา (5 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้่อวัสดุก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไทยเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีตกลงราคา (13  กันยายน  2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบ้านทุ่งเสี้ยว ในป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง (16 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน (Overlay) จำนวน 2 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (16 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บของบ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง (27 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (27 กันยายน 2559)

-  1.ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมอาคารประกอบในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)  ตามแบบปปช. (3 ตุลาคม 2559)
<span sans-serif;"="" helvetica,="" arial,="">   2. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมอาคารประกอบในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามแบบปร. 5 และปร.4  (3 ตุลาคม 2559)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะ (3 ตุลาคม 2559)
 
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  (18  ตุลาคม  2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติกสีดำ พร้อมสกรีนตราเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีตกลงราคา (4 พฤศจิกายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งหลุก บ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1  แห่ง

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง (23 พฤศจิกายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  2  สาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (13 ธันวาคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อ คสล. จำนวน  3  แห่ง  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (13 ธันวาคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร  จำนวน 7 โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (10 กุมภาพันธ์ 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง (14 กุมภาพันธ์ 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งฟ้าบด  หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง  จำนวน 1 แห่ง (23 พฤษภาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเผาศพแบบเตาเดียว ในป่าช้าบ้านท้องฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง (17 กรกฎาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาติดตั้งประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 4 ชุด (20 กรกฎาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 (25 กรกฎาคม 2560)

-ประกาศเปืดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (21 สิงหาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน , ผลิตภัณฑ์ท้องถินและผลิตภัณฑ์โอทอป เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 หลัง (15 กันยายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (19 กันยายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านต้นกอก งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (20 กันยายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางการดำเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ตุลาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

-ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9  พฤศจิกายน  2560)


-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง-บ้านป่าสัก  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (10  พฤศจิกายน  2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านอาหารปักษ์ใต้  บ้านหนองแท่น  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กุมภาพันธ์ 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซือวัสดุ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มีนาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เมษายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านทุ่งแป้ง บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เมษายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างร้านข้าวมันไก่ บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ 3 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เมษายน 2561)

-ประกาศเปืดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน 3 สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เมษายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พฤษภาคม 2561) 

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งหลุก บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาวางท่อ คสล. บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านทุ่งฟ้าบด บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริเวณบ้าน สท.บุญยัง บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริเวณบ้านนายเจริญ  ปัญญา  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๔ บ้านหนองแท่น  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (11  มิถุนายน  2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมตลิ่งถนนเรียบลำน้ำขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิุถุนายน 2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมตลิ่งถนนเรียบลำน้ำขาน บ้านป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิุถุนายน 2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและก่อสร้าง งานประเภทถนน จำนวน  2  สาย  บ้านท้องฝาย  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 บ้านท้องฝาย  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว   บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน   1  สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (29  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ  บริเวณป่าช้าท้าวโลกา  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต  บริเวณป่าช้าท้าวโลกา  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง  โดยวิธีเฉพะเจาะจง  (29  มิถุนายน  2561)


-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง จำนวน 1  แห่ง

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมเพื่อขยายสะพาน  ข้างบ้านนายวิลาส  ไชยหนุด  บ้านปวงสนุก  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24  กรกฎาคม  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการลงหินคลุก บริเวณหน้าป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 กรกฎาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 สิงหาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ซอย 4 (ถนนไส้ไก่) บ้านพระเจ้าทองทิพย์  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 สิงหาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงประเภทถนน  จำนวน 8 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (29  สิงหาคม  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 4 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามตลาดเชื่อมโรงฆ่าสัตว์  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (4 กันยายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 42 รายการ  และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไทยเขินบ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 กันยายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ (หินคลุก) จำนวน 585 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 กันยายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (26 กันยายน 2561)


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460