โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง


- ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (12 พ.ย 2561)
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมตลิ้งริมถนนเรียบลำน้ำแม่ขาย บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (12 มิ.ย. 2561)
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซมตลิ้งริมถนนเรียบลำน้ำแม่ขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (12 มิ.ย. 2561)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง  จำนวน 1  แห่ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (11 เมษายน  2559) 
- ประกาศเปืดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง (21 มิถุนายน 2559)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพ แบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  (15  สิงหาคม  2559)
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการผู้สุงอายุ (ต่อจากของเดิม) บ้านต้นกอก  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา (31 สิงหาคม 2559)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะ โดยวิธีตกลงราคา (5 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้่อวัสดุก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไทยเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีตกลงราคา (13  กันยายน  2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบ้านทุ่งเสี้ยว ในป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง (16 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนน (Overlay) จำนวน 2 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (16 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บของบ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง (27 กันยายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (27 กันยายน 2559)

-  1.ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมอาคารประกอบในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   (e-Auction)  ตามแบบปปช. (3 ตุลาคม 2559)
<span sans-serif;"="" helvetica,="" arial,="">   2. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมอาคารประกอบในโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามแบบปร. 5 และปร.4  (3 ตุลาคม 2559)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะ (3 ตุลาคม 2559)
 
-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  (18  ตุลาคม  2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อถุงพลาสติกสีดำ พร้อมสกรีนตราเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีตกลงราคา (4 พฤศจิกายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งหลุก บ้านทุ่งหลุก  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1  แห่ง

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านข่วงมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง (23 พฤศจิกายน 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  2  สาย  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (13 ธันวาคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ และวางท่อ คสล. จำนวน  3  แห่ง  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (13 ธันวาคม 2559)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร  จำนวน 7 โครงการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (10 กุมภาพันธ์ 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง (14 กุมภาพันธ์ 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งฟ้าบด  หมู่ที่ 5  ตำบลมะขามหลวง  จำนวน 1 แห่ง (23 พฤษภาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเผาศพแบบเตาเดียว ในป่าช้าบ้านท้องฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 แห่ง (17 กรกฎาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาติดตั้งประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 4 ชุด (20 กรกฎาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 (25 กรกฎาคม 2560)

-ประกาศเปืดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (21 สิงหาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน , ผลิตภัณฑ์ท้องถินและผลิตภัณฑ์โอทอป เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 หลัง (15 กันยายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (19 กันยายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านต้นกอก งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (20 กันยายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางการดำเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ตุลาคม 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

-ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 9  พฤศจิกายน  2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางป่าช้าบ้านต้นแหนหลวง-บ้านป่าสัก  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน  1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (10  พฤศจิกายน  2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านอาหารปักษ์ใต้  บ้านหนองแท่น  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1 สาย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2560)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กุมภาพันธ์ 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซือวัสดุ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มีนาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เมษายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านทุ่งแป้ง บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เมษายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างร้านข้าวมันไก่ บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ 3 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เมษายน 2561)

-ประกาศเปืดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวังพร้าว  จำนวน 3 สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เมษายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พฤษภาคม 2561) 

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งหลุก บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาวางท่อ คสล. บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะขุนหวาน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านทุ่งฟ้าบด บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริเวณบ้าน สท.บุญยัง บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤษภาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบริเวณบ้านนายเจริญ  ปัญญา  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๔ บ้านหนองแท่น  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  สาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (11  มิถุนายน  2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมตลิ่งถนนเรียบลำน้ำขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิุถุนายน 2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อซ่อมแซมตลิ่งถนนเรียบลำน้ำขาน บ้านป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิุถุนายน 2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและก่อสร้าง งานประเภทถนน จำนวน  2  สาย  บ้านท้องฝาย  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 บ้านท้องฝาย  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว   บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน   1  สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (29  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ  บริเวณป่าช้าท้าวโลกา  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต  บริเวณป่าช้าท้าวโลกา  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง  โดยวิธีเฉพะเจาะจง  (29  มิถุนายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 230 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง จำนวน 1  แห่ง

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมเพื่อขยายสะพาน  ข้างบ้านนายวิลาส  ไชยหนุด  บ้านปวงสนุก  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านกลาง  จำนวน  1  แห่ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24  กรกฎาคม  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการลงหินคลุก บริเวณหน้าป่าช้าบ้านทุ่งเสี้ยว  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 กรกฎาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 สิงหาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลอง ซอย 4 (ถนนไส้ไก่) บ้านพระเจ้าทองทิพย์  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 สิงหาคม 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงประเภทถนน  จำนวน 8 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (29  สิงหาคม  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 4 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามตลาดเชื่อมโรงฆ่าสัตว์  บ้านทุ่งเสี้ยว  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (4 กันยายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 42 รายการ  และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไทยเขินบ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 กันยายน 2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ (หินคลุก) จำนวน 585 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 กันยายน  2561)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง (26 กันยายน 2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามตะกร้อ ๒ คอร์ท บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธันวาคม 2561)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ (20 ธันวาคม 2561)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาพเจาะจง (๓ มกราคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาป่าช้าบ้านปวงสนุก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว  ๑๒.๐๐ เมตร บ้านปวงสนุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (๔  มกราคม  ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน Overlay ทางเข้าแยกโรงพยาบาลสันป่าตอง บ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มกราคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย ๔ เชื่อม ซอย ๒ บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙  มกราคม  ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สี่แยกหลังโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ มกราคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอย ๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นทีี่ไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๖ มกราคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย ๔ บ้านทุ่งแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑๖ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสายบ้านพระบาทยั้งหวีด ถึงคลองชลประทาน บ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๒๓ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) 

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจารจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย ๕ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ มีนาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหน้าวัดบ้านพระเจ้าทองทิพย์ หมู่ ๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายซอย ๒ เชื่อมซอย ๑ บ้านแท่นทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านท้องฝาย หมู่ที่๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าางถนนลาดยาง ซอยบ้านนายทองอินทร์  บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีโดยเฉพาะเจาะจง (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยอารามพระเจ้าสององค์ ซอย ๗ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ทีี ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บรเิวณเชื่อมซอย ๙ บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๒ บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน ๒ สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักเชื่อมสะพานป่าสัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย ๑๑ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)                      

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายข้างวัดหนองอึ่ง บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)                                   

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยบ้านนายสนั่น บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  สายป่าช้าพระเจ้าสององค์ บ้านพระเจ้าสององค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)     

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถรางบริการไม่น้อยกว่า ๒๕ ที่นั่ง  จำนวน ๑ คัน (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน (ผิวจราจรหินคลุก) ถนนเข้านาบ้านพระบาทยั้งหวีด หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จงหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองบ้านม่วงพี่น้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย ๐๗ บ้านแท่นทอง-ข่วงมื่น หมู่ที่ ๘ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒

- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ซอย ๘ บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๒
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460