โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานติดตามและประเมินผล
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  เทศบัญญัติทั่วไป
  แผนพัฒนาบุคลากร
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานงบการเงิน
  บริการข้อมูล

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2556
1. การประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  (26 ก.พ. 56)
2. การประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 1 (10 เม.ย. 56)
3. การประชุมสภา  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (27 พ.ค. 56)
4. การประชุมสภา  ครั้งแรก  (30 ก.ย. 56)
5. สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 (วาระที่ 1)
6. สมัยสามัญ  สมัยที่  3  (วาระที่  2,  วาระที่  3)  ต้นฉบับ
7. สมัยสามัย  สมัยที่  4 ครั้งที่  1 (25 ธ.ค. 56)

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2557
1. ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1 (12 ก.พ. 57)
2. ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1 (1 พ.ค. 57)
3. ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2 (8 พ.ค. 57)

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2558
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2558
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ปรจะำปี 2558
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2558
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2558
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่3 ประจำปี 2558
6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2558
7.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2558
8.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี 2558
9.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี 2558
10.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่5 ประจำปี 2558
11.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสภาปรจำปี 2559
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สม้ัยที2 ครั้งที่2 ประจำปี 2559
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2559
6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี 2559
7.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
8.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาประจำปี 2560
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2560
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2560
6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี 2560
7.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2560
8.รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2560
9.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2561
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561
3.รายงานการประชุมสภา สม้ยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปรจำปี 2561
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2561
5.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2561
6.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี 2561
7.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภา  ประจำปี  2562
1.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562
2.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562
3.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562
4.รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง 222 หมู่2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-481173-5 แฟกซ์ 053-481460